Je nám to moc líto, ale z kapacitních důvodu aktuálně nepřijímáme žádné nové objednávky.  Tým FABRISSIMO

Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Moje obchodování s.r.o.
IČ: 02483505
DIČ: CZ02483505
se sídlem: Sokolovská 428/130, Karlín, 186 00 Praha 8
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1987

kontaktní údaje:
e-mail: info@fabrissimo.cz
web: www.fabrissimo.cz
(dále jen „prodávající“)

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.fabrissimo.cz (dále jen „internetový obchod“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků, s výjimkou nákladů na dopravu dle zvoleného dopravce nebo nákladů na provedení platby dle zvolené metody úhrady. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek, zejména v případě, kdy bude mít kupující zájem na potisku vlastního motivu nebo jiného požadavku na zakázkovou výrobu.

2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Kupující může z internetového obchodu zboží objednávat jak s registrací, tak bez registrace. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

a) prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě;
b) vyplněním objednávkového formuláře bez registrace;
c) emailem, pokud bude zákazník požadovat potisk vlastního motivu nebo tisk na vlastní látku.

3. Při zadávání objednávky prostřednictvím internetového obchodu si kupující vybere motiv potisku, materiál látky, množství objednávané látky, způsob platby a doručení. Množství objednávané látky se vždy počítá jako „běžný metr“ tj. jeden metr látky při předem dané šířce látky. V případě zadání objednávky emailem určí předmět smlouvy kupující a prodávající společným jednáním. Kupující si může rovněž objednat vzorek potištěné látky vytvořený z nabízených kombinací motivů a látek.

4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující závazně odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy.

6. Prodávající bez zbytečného odkladu zkontroluje správnost objednávky a pošle kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal („potvrzení o přijetí objednávky“). Doručením potvrzení o přijetí objednávky kupujícímu je kupní smlouva mezi kupujícím a prodávající uzavřena. Přílohou tohoto potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího.

7. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

8. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno potvrzení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

9. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

IV. Zákaznický účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží.

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V. Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

a) bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 292622070/030, vedený u Československé obchodní banky, a.s.;
b) bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány ComGate;
c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány ComGate.

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. V případě bezhotovostní platby převodem na bankovní účet je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

5. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

8. Zboží je kupujícímu dodáno:

a) na adresu určenou kupujícím v objednávce;
b) prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil.

9. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží. Informace o dostupnosti zboží a době dodání jsou uvedeny u jednotlivého zboží v internetovém obchodě. Doba dodání zahrnuje rovněž dobu výroby zboží vám na míru a počíná běžet ode dne úhrady ceny zboží. V případě platby formou bezhotovostního převodu na účet prodávajícího je zboží zadáno do výroby nejdříve v den připsání částky kupní ceny na účet prodávajícího.

10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

11. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

12. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží. V případě poškození zboží nebo jeho obalu, kupující okamžitě informuje dopravce a sepíše nedostatky do předávacího protokolu / přepravního listu. Kupující je oprávněn poškozené zboží odmítnout převzít a o poškozeném zboží bude neprodleně informovat prodávajícího.

13. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího.

14. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující jeho převzetím.

15. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

a) ode dne převzetí zboží;
b) ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí.

3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy

a) poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy;
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu;
d) v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

4. V případech, kdy je kupujícím objednávané zboží vyrobeno či upraveno dle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, nemá kupující ve smyslu § 1837 písm. d), právo odstoupit od kupní smlouvy. S ohledem na předchozí větu, nemá kupující právo odstoupit od kupní smlouvy v případech, kdy si kupující objedná zboží a sám si zvolí vlastnosti či parametry zboží, které nejsou v běžné nabídce prodávajícího, tj. (i) délka objednaného zboží (látky s potiskem), (ii) výběr motivu k potisku, který není ve standardní nabídce prodávajícího, (iii) výběr látky, která není ve standardní nabídce prodávajícího, nebo (iv) kombinace předchozích bodů.

5. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

6. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

7. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

8. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

9. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

10. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

11. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

12. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

13. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

14. Na dárky, které jsou poskytovány zdarma při prodeji jiného zboží na základě kupní smlouvy, nelze uplatňovat jakákoliv práva kupujícího. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a řídí se právní úpravou pro darovací smlouvu. Darovací smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím v 14denní lhůtě, je kupující povinen poskytnuté dárky vrátit společně se zakoupeným zbožím prodávajícímu.

VII. Práva z vadného plnění

1. Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Nebude-li u jednotlivého zboží uvedeno jinak, prodávající poskytuje kupujícímu, který nakupuje v rámci své podnikatelské činnosti, záruku za jakost v délce 6 měsíců od převzetí zboží.

3. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.

4. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí

a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
b) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;

c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím;
d) vyplývá-li to z povahy zboží.

Dále se práva z vadného plnění nevztahují na případy, kdy

e) závada vznikla mechanickým poškozením zboží;
f) užíváním v rozporu s pokyny prodávajícího nebo návodu;
g) užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání.

5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.

6. V případě, kdy prodávající poskytne kupujícímu bezplatně dárek při prodeji jiného placeného zboží na základě kupní smlouvy, nelze na tento dárek uplatňovat záruky ani odpovědnost za vady nad rámec zákona. V případě odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen zboží, které je poskytované jako dárek vrátit v původním stavu prodávajícímu.

7. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat

a) dodání nového zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené;
b) přiměřenou slevu z kupní ceny;
c) odstoupení od smlouvy.

8. Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení kupní smlouvy ze strany prodávajícího, a to v případech

a) pokud má zboží podstatnou vadu, kterou nelze odstranit a kupující neuplatní právo na dodání nového zboží;
b) pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě;
c) při větším počtu vad zboží.

9. V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu dodané zboží včetně veškerého příslušenství.

10. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy, má kupující nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny.

11. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Nezvolí-li si kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.

12. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

13. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.

14. Reklamaci zboží může kupující uplatnit osobně nebo reklamované zboží zaslat přepravní službou, a to na výhradně na adrese uvedené v reklamačním formuláři. Kupující je povinen prokazatelným způsobem doložit, že zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě, například předložením dokladu o nákupu zboží nebo řádným vyplněním reklamačního formuláře.

15. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

16. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

17. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace. Kupující je povinen při výdeji zboží po vyřízení reklamace předložit doklad, který obdržel při přijetí zboží do reklamace, popř. musí prokázat svou totožnost.

18. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.
19. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

VIII. Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

IX. Osobní údaje

1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno.

2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů ZDE.

X. Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

XI. Licenční ujednání

1. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu nebo poskytovatelům licencí ve prospěch prodávajícího.

2. Kupující bere na vědomí, že všechny motivy potisků vystavené v internetovém obchodě jsou vlastnictvím prodávajícího nebo poskytovatelů licencí ve prospěch prodávajícího a podléhají právní ochraně dle autorského zákona a dle dalších právních předpisů platných a účinných na území České republiky.

3. Tyto webové stránky a jejich obsah nesmí být bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího rozmnožován, rozšiřován, nebo měněn, případně překládán nebo jinak upravován jakýmkoli jiným způsobem.

4. V PŘÍPADĚ, ŽE SI KUPUJÍCÍ OBJEDNÁ ZBOŽÍ POTISK LÁTKY S VLASTNÍM MOTIVEM, KTERÝ KUPUJÍCÍ ZAŠLE NEBO ZPŘÍSTUPNÍ PRODÁVAJÍCÍMU, ZAVAZUJE SE KUPUJÍCÍ ZAJISTIT VEŠKERÉ SOUHLASY, LICENCE A POVOLENÍ AUTORA NEBO VLASTNÍKA ZASLANÉHO MOTIVU PRO UŽITÍ MOTIVU K ZAMÝŠLENÉMU ÚČELU POTISKU LÁTKY. PRODÁVAJÍCÍ NEZKOUMÁ OPRÁVNĚNOST UŽITÍ ZASLANÉHO MOTIVU ZE STRANY KUPUJÍCÍHO A JE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOSTÍ KUPUJÍCÍHO ZAJISTIT SI OPRÁVNĚNÍ K JEHO UŽITÍ. V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ TÉTO POVINNOSTI SE KUPUJÍCÍ ZAVAZUJE NAHRADIT PRODÁVAJÍCÍMU VEŠKERÉ PŘÍPADNÉ ŠKODY, NÁKLADY, VČETNĚ NÁKLADŮ PRÁVNÍHO ZASTOUPENÍ A JAKOUKOLIV JINOU ÚJMU, KTERÁ PRODÁVAJÍCÍMU, JEHO SPOLEČNÍKŮM, ZÁSTUPCŮM, ZAMĚSTNANCŮM, ČI OBCHODNÍM PARTNERŮM VZNIKNE Z TITULU PORUŠENÍ POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO ZAJISTIT SI POTŘEBNÁ OPRÁVNĚNÍ K UŽITÍ.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

7. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a formulář pro uplatnění reklamace.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 1.7.2020.

Příloha č. 1 – Formulář k odstoupení od kupní smlouvy
Příloha č. 2 – Formulář pro uplatnění reklamace

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.